ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22229 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

BonezYard මිල අද

BonezYard කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය BonezYard. BonezYard ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

BonezYard මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 BonezYard (BNZ) සමාන 23.47 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.042605 BonezYard (BNZ)
පරිවර්තකය BonezYard තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද BonezYard අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 22/06/2024.

BonezYard මිල ඩොලර් (USD)

1 BonezYard (BNZ) සමාන 0.077028 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 12.98 BonezYard (BNZ)
පරිවර්තකය BonezYard ඩොලර් වලින්. අද BonezYard ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 22/06/2024.

BonezYard අද මිල 22/06/2024 - සාමාන්‍ය වෙළඳ අනුපාතය BonezYard අද වන විට සියලුම ඩිජිටල් මුදල විනිමය . සම්භාව්‍ය මුදල් වල මෙන්ම BonezYard හි මිල බැංකුව විසින් නියම කර නොමැත. මිල BonezYard යනු වෙළඳ ගනුදෙනු වල සිට ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව දක්වා කාලයක් සඳහා BonezYard හි සාමාන්‍ය අනුපාතයයි. "BonezYard අද සඳහා මිල 22/06/2024" යන යොමු පොත අන්තර්ජාලය හරහා යාවත්කාලීන වේ. ඔබට එය නොමිලේ භාවිතා කළ හැකිය.

BonezYard දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

BonezYard කොටස් අද

අද හුවමාරුවේ ඇති BonezYard වගුවේ හොඳම විනිමය අනුපාත, මිලදී ගැනීම්, BonezYard හි විකුණුම්, ඩිජිටල් මුදල වෙළඳ යුගල පිළිබඳ තොරතුරු සහ හුවමාරුව වෙන්දේසි පැවැත්විණි. විනිමය වෙළඳාමේ සාරාංශ වගුවේ එහි අනුපාතය විශ්ලේෂණය කරමින් හොඳම හුවමාරුව හෝ හොඳම BonezYard හුවමාරුව තෝරන්න. BonezYard මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යනු මිලෙහි ස්ථාවර සමානාත්මතා දර්ශකයකි BonezYard සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. හුවමාරුවෙන් වෙළඳ වගුවේ අප සපයන වෙළඳ යුගල ලැයිස්තුවේ, ඔබට direct ජු ගනුදෙනු සොයාගත හැකිය BonezYard - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ගනුදෙනු වල මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - BonezYard.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද BonezYard ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද BonezYard විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

BonezYard ඩොලර් වලින් මිල (USD) - අද දින අපගේ වැඩසටහන මඟින් ඩොලර් වලින් ගණනය කරන ලද BonezYard හි සාමාන්‍ය මිල. BonezYard හි මිල BonezYard අනුපාතයේ ප්‍රධාන දර්ශකය වේ. BonezYard අද මිල 22/06/2024 - අර්ථ දැක්වෙන්නේ BonezYard BonezYard හි වර්තමාන මිලෙන් ගුණ කිරීම. BonezYard හි විවිධ හුවමාරු ප්‍රමාණයන් සඳහා විවිධ අනුපාතයන් නිසා BonezYard හි පිරිවැය වෙනස් විය හැකිය.

අද වන විට සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු දත්ත ගබඩාවට උඩුගත කර ඇති අතර සාමාන්‍ය BonezYard සිට ඩොලර් විනිමය අනුපාතය ගණනය කරනු ලැබේ, පසුව එය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය, සහ අපට BonezYard ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අදට විනිමය අනුපාතය ලැබේ. මෙම මුදලේ සෘජු ගනුදෙනු පිළිබඳ BonezYard අගය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බැලීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රයෝජනවත් වේ. මේ පිළිබඳ තොරතුරු මෙම පිටුවේ ලංසු වගු වලින් සොයාගත හැකිය. BonezYard ඩොලර්වල වටිනාකම (USD) යනු වෙනත් මුදල් සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමේ මූලික පියවීමේ අනුපාතයයි. වෙළඳ යුගලවල ගනුදෙනු ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය විනිමය අනුපාතවලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් නම්, මිල හෝ BonezYard විනිමය අනුපාතය ද වෙනස් විය හැකිය.

BonezYard කැල්කියුලේටරය මාර්ගගතව - BonezYard නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් BonezYard විනිමය අනුපාතය. විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද වෙබ් අඩවි සේවාවක් ඩිජිටල් මුදල කැල්කියුලේටරය ලෙස හැඳින්වේ. අපගේ නාමාවලියෙහි එවැනි මාර්ගගත ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් ඇත. එය භාවිතා කිරීම නොමිලේ. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි නිශ්චිත ප්‍රමාණය BonezYard බවට පරිවර්තනය කිරීමට වෙනත් දේ සමඟ එය භාවිතා කරන්න. මෙම මෙහෙයුම සඳහා ඔබට ක්‍රිප්ටෝ ගණන අවශ්‍ය බව පරිවර්තකය ගණනය කරයි.