ඩිජිටල් විනිමය අනුපාතිකය
22128 ගුප්තකේතන වල තථ්ය කාලීන දත්ත.
ගුප්තලේඛන හුවමාරු අනුපාත

ගුප්ත නිධිය පරිවර්තකය

අංකිත මුදල් කැල්ක්යුලේටරය

ඩිජිටල් මුදල් මිල සජීවී ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් ප්රස්ථාර

ඩිජිටල් මුදල් වර්ග කිරීම

වර්තමානයේ ගුප්ත ෙත්රුම් මිල

හොඳම ගුප්තකේතන හුවමාරුව

ගුප්තකේ වෙළඳාම්

ගුප්තකේත්රී වෙළඳපල සීමාව

BiShares මිල අද

BiShares කැල්ක්යුලේටරය අන්තර්ජාලය, පරිවර්තකය BiShares. BiShares ඩිජිටල් විනිමය වෙළෙඳපොළේ අද මිල ගණන්.

BiShares මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)

1 BiShares (BISON) සමාන 5.50 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සමාන 0.18 BiShares (BISON)
පරිවර්තකය BiShares තුල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද BiShares අනුපාතිකය දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හිදී 17/06/2024.

BiShares මිල ඩොලර් (USD)

1 BiShares (BISON) සමාන 0.018081 ඩොලර් (USD)
1 ඩොලර් (USD) සමාන 55.31 BiShares (BISON)
පරිවර්තකය BiShares ඩොලර් වලින්. අද BiShares ඇමෙරිකානු ඩොලරය දක්වා 17/06/2024.

මිල BiShares යනු වෙළඳ ගනුදෙනු වල සිට ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව දක්වා කාලයක් සඳහා BiShares හි සාමාන්‍ය අනුපාතයයි. අද වන විට BiShares හි මිල ගණනය කිරීම 17/06/2024 යනු අපගේ සේවාවේ විශේෂ ගණිතමය ඇල්ගොරිතමයක ක්‍රියාකාරිත්වයේ ප්‍රති result ලයකි. BiShares මාර්ගගතව අන්තර්ජාලයේ දිශානතිය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් හෙට සඳහා BiShares අනුපාතය පුරෝකථනය කිරීමට උපකාරී වේ. BiShares මිල අද 17/06/2024 cryptoratesxe.com හි මාර්ගගත සේවාව නොමිලේ.

BiShares දක්වා
පරිවර්තනය කරන්න

BiShares කොටස් අද

BiShares අද හුවමාරුවලදී - සියලුම ගනුදෙනු BiShares සියලුම හුවමාරු වලින් එක් වගුවක සාරාංශ කොට ඇත. BiShares මිල ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යනු මිලෙහි ස්ථාවර සමානාත්මතා දර්ශකයකි BiShares සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. BiShares සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ BiShares ඩොලරයට හුවමාරුව සහ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතයේ සිට ඩොලරයට. ඔබ සෘජු ගනුදෙනු සඳහා උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් BiShares - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය, එය ගනුදෙනු වල සැබෑ මිල පෙන්වයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - BiShares, එවිට නිවැරදි වෙළඳ යුගලය තෝරා ගැනීමෙන් ඒවා හුවමාරු වල වෙළඳ ලැයිස්තුවේ සොයාගත හැකිය.

සියලුම ගුප්ත ෙර්ඛා ෙවළඳ ලකුණු වලින් අද BiShares ෙව්ගස්ථ හුවමාරු අනුපාතය. අද BiShares විකිණීමට හෝ මිලදී ගැනීමට හොඳම වෙළඳපළ.

BiShares ඩොලර් වලින් මිල (USD) - BiShares හි මිල අද දවසේ අපගේ සේවයේ බොට් විසින් ගණනය කරනු ලැබේ 17/06/2024. BiShares ඩොලර්වල මිල යනු ඉතිරි BiShares හරස් අනුපාත ගණනය කිරීමේ මූලික අනුපාතයයි. BiShares සමඟ ඩොලර් වෙළඳාමේ කොටස අනෙක් මුදල් වලට වඩා විශාලය. අද දින BiShares හි පිරිවැය ගණනය කිරීම, අපගේ හුවමාරුව මඟින් සියලුම ගනුදෙනු වල විවිධ ප්‍රමාණයන් සමඟ වෙළඳ ගනුදෙනු වලදී BiShares විකිණීමේ හා මිලදී ගැනීමේ පිරිවැය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් නිෂ්පාදනය කෙරේ. .

BiShares හි වටිනාකම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - රීතියක් ලෙස, මෙය ප්‍රකාශිත ඩොලර් වලින් BiShares හි සාමාන්‍ය පිරිවැයයි ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් වලින්. අපගේ ගණිත බොට් ගණනය කරන්නේ BiShares සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි සාමාන්‍ය පිරිවැය. අපි අද වන විට හුවමාරුවෙහි ඇති සියලුම වෙළඳ ගනුදෙනු විශ්ලේෂණය කර, ඩොලරයට විනිමය අනුපාතය සාමාන්‍ය කර ඒවා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ වර්තමාන අනුපාතයට අනුව ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙත පරිවර්තනය කරමු. BiShares ඩොලර්වල වටිනාකම (USD) යනු වෙනත් මුදල් සමඟ හුවමාරු කර ගැනීමේ මූලික පියවීමේ අනුපාතයයි. වෙළඳපල වෙළඳාමේ නීතිවලට අනුව, ඉතා විශාල හෝ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් සහිත ගනුදෙනු සඳහා BiShares හි පිරිවැය විනිමයෙහි සාමාන්‍ය මිලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් ය.

වෙබ් අඩවිය cryptoratesxe.com වෙනම නොමිලේ ඩිජිටල් මුදල කැල්කියුලේටර සේවාවක් කළේය. කැල්කියුලේටරය වඩාත් ජනප්‍රිය පරිවර්තන සේවා වලින් එකකි BiShares සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය වෙනත් මුදල් වර්ග අතර වඩාත් ජනප්‍රිය සේවාව ඔන්ලයින් වේ. එය ක්ෂණිකව ගණනය කරනුයේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මිලදී ගැනීම සඳහා හෝ විකිණීම සඳහා BiShares ඔබ ඇතුළත් කළ මුදල. BiShares අන්තර්ජාලය හරහා පරිවර්තකය - BiShares වෙනත් මුදල් හෝ ඩිජිටල් මුදල වෙත වර්තමාන BiShares විනිමය අනුපාතය තත්ය කාලය. අපගේ නාමාවලියෙහි එවැනි මාර්ගගත ඩිජිටල් මුදල පරිවර්තක සේවාවක් ඇත. එය භාවිතා කිරීම නොමිලේ.